Praktijk voor coaching, psychologische begeleiding en energetische therapie

Praktijk voor psychologische begeleiding en psycho-energetische therapie

Kwaliteit

Privacy

Klachten

Algemene voorwaarden

Ik ben aangesloten bij het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), de grootste beroepsvereniging voor psychologen in Nederland. Ik ben in hun register opgenomen als Psycholoog NIP.

Als jeugdhulpverlener ben ik daarnaast geregistreerd bij SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) als Master Psycholoog.

Ook ben ik als complementair werkend psycholoog geregistreerd bij de beroepsvereniging NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg).

Praktijk Inti houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Overeenkomstig de beroepscode voor psychologen en de beroepscode voor jeugdzorgwerkers behandel ik informatie over de cliënt, diens ouders/opvoeders en hun omstandigheden vertrouwelijk.

Concreet betekent dit dat ik geen informatie deel met derden, zonder toestemming vooraf van de cliënt. Ik zal dan ook altijd vooraf specifiek om deze toestemming vragen voordat ik contact leg met derden. Samen met de cliënt wordt besproken welke informatie met wie gedeeld mag worden, en of dat schriftelijk of mondeling gebeurt. Dit wordt in het dossier vastgelegd.

Alleen wanneer de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling in werking treedt, kan van bovenstaande afgeweken worden.

Wanneer je een klacht hebt over de hulpverlening, zal ik altijd eerst proberen om daar samen met jou uit te komen. In het meest gunstige geval levert een dergelijke situatie een verdieping in het contact tussen jou en mij op, waarna er weer goede samenwerking mogelijk is.

Indien het niet haalbaar blijkt om er samen uit te komen, zal ik je adviseren om contact op te nemen met het sociaal wijkteam of het CJG. Gezamenlijk kan er dan gezocht worden naar een passende oplossing. Dit geldt uiteraard alleen voor cliënten die begeleiding ontvangen in het kader van een WMO of Jeugdhulp beschikking.

Ik ben lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (het NIP). Dit betekent dat ik onder de beroepscode en het tuchtrecht van het NIP val. Bij klachten waarbij we er in onderling overleg niet uitkomen, heb je de mogelijkheid om de klacht bij het NIP in te dienen.

 

Voor cliënten die bij mij komen voor psycho-energetische therapie is het belangrijk om te weten dat Praktijk Inti voldoet aan de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Wanneer je een klacht hebt en we komen er samen niet uit, kun je contact opnemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Voor meer informatie over deze procedure klik je hier.

 

Voor de volledige klachtenprocedure klik je hier.

In ontwikkeling